Logo internetowy kantor MAX
telefon
0048 32 441 80 91
pon-sob 8-20 nd 10-18
Zostań klientem kantoru Zaloguj się do systemu
Regulamin portalu InternetowyKantorMAX.pl

§1 Definicje

OPERATOR – InternetowyKantorMAX.pl MAX spółka jawna Majchrzak, ul. Plac Dworcowy 1 47-400 Racibórz, NIP: 6391001075, REGON: 272024107, numer KRS: 0000008752 , przy istniejącym Kantorze Wymiany Walut wpisanym do rejestru działalności kantorowej NBP pod numerem 159.

SERWIS - serwis internetowy pod adresem https://internetowyKantorMAX.pl prowadzony przez Operatora umożliwiający korzystanie z jego usługi wymiany walut online.

REGULAMIN - niniejszy dokument definiujący Regulamin Serwisu InternetowyKantorMAX.pl. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom w Serwisie.

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dla której w wyniku zakończenia procesu Rejestracji zostało założone Konto Użytkownika.

REJESTRACJA – całość procesu, prowadzącego do założenia Konta Użytkownika w Serwisie InternetowyKantorMAX.pl. Zakończenie procesu Rejestracji jest możliwe po prawidłowym uzupełnieniu wszystkich obowiązkowych pól.

KONTO UŻYTKOWNIKA – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pomocą którego zarządza On danymi i wydaje dyspozycje wymiany walut.

PANEL KLIENTA – część Serwisu dostępna dla Użytkowników i umożliwiająca im składanie dyspozycji wymiany walut oraz zarządzanie Kontem Użytkownika.

USTAWA O USŁUGACH ELEKTRONICZNYCH – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

PRAWO DEWIZOWE – USTAWA PRAWO DEWIZOWE (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r., Dz. U. z 2007r., nr 61, poz. 410 z późniejszymi zmianami);

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY – Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r., Dz. U. z 2003r., nr 153, poz. 1505 z późniejszymi zmianami);

USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

POTWIERDZENIE TRANSAKCJI – dowód kupna/sprzedaży walut w formie rachunku, dostępny do pobrania w Panelu Klienta oraz przesyłany drogą elektroniczną (w formie odnośnika) na wskazany w Panelu Klienta adres poczty elektronicznej.

§2 Postanowienia ogólne

 1. ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH W SERWISIE INTERNETOWYKANTORMAX.PL
  1. Administrator świadczy w serwisie InternetowyKantorMAX.pl usługi wymiany walut.
  2. Usługa dostępna w serwisie InternetowyKantorMAX.pl przeznaczona jest jedynie dla Użytkowników tego serwisu.
  3. Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług serwisu anonimowo ze względu na regulacje Ustawy Prawo Dewizowe oraz Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy.
  4. W celu korzystania z serwisu InternetowyKantorMAX.pl, Użytkownik powinien dysponować sprzętem i oprogramowaniem o następujących minimalnych wymaganiach:
   1. komputer oraz kartę sieciową lub modem umożliwiające dostęp do Internetu
   2. system operacyjny Windows 7, XP, Vista lub Mac OS, czy Linux posiadający środowisko graficzne
   3. standardową przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikacje Java Script i pliki cookie
   4. łącze z siecią Internet
  5. w celu rejestracji i otrzymywania potwierdzeń transakcji konieczne jest posiadanie adresu e-mail.

 2. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
  1. 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Administratorem po pomyślnym zakończeniu procesu pełnej rejestracji, po zapoznaniu się i akceptacji warunków niniejszego regulaminu oraz po złożeniu dyspozycji kupna lub sprzedaży walut.
  2. 2. Rejestracja Użytkownika obejmuje obowiązkowo następujące kroki:
   1. Podanie adresu e-mail, z którego Użytkownik będzie korzystał przy logowaniu się do Panelu Klienta oraz odbierał wiadomości z serwisu InternetowyKantorMAX.pl.
   2. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację.
   3. Wypełnienie pełnego formularza danych zgodnych z ich aktualnym stanem.
   4. Podanie hasła, przy pomocy którego Użytkownik będzie logował się do serwisu.

 3. DOWODY KUPNA I SPRZEDAŻY
  1. Administrator jest zobowiązany do dostarczania Użytkownikowi dowodu kupna lub sprzedaży walut dla każdej transakcji dokonanej w InternetowyKantorMAX.pl.
  2. Dowody, o których mowa w pkt.3.1. będą wystawiane i udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej w Panelu Klienta.
  3. Na żądanie Użytkownika dowody, o których mowa w pkt.3.1. będą wysyłane drogą pocztową na adres podany przy rejestracji. W takim przypadku pobrana zostanie opłata 5 zł (słownie: pięć złotych) na pokrycie kosztów związanych z przesyłką pocztową.

 4. KURSY WYMIANY WALUT
  1. Aktualne kursy walut, po jakich można składać dyspozycję kupna lub sprzedaży znajdują się na elektronicznej tablicy kursów walut umieszczonej w serwisie.
  2. Kursy wymiany walut w serwisie InternetowyKantorMAX.pl generowane są automatycznie co 15 sekund na podstawie Rynku Forex.
  3. Wielkość spreadu dla każdej pary walut prezentowanej na tablicy elektronicznej serwisu InternetowyKantorMAX.pl ustala Administrator i może on ulec zmianie w zależności od wahań kursów na Rynku Forex.
  4. Ceny prezentowane na tablicy elektronicznej obowiązują dla wszystkich wielkości zawieranych transakcji jednakowo i nie podlegają żadnym dodatkowym ustaleniom.

 5. WYMIANA WALUT
  1. InternetowyKantorMAX.pl świadczy w Serwisie usługę wymiany walut: Euro (EUR), Frank Szwajcarski (CHF), Dolar Amerykański (USD), Funt Brytyjski (GBP), Złoty (PLN), jak również może oferować wymianę innych walut określonych przez Operatora w Panelu Klienta za pośrednictwem kont bankowych.
  2. Wymiana walut obcych zawsze dokonywana jest w stosunku do PLN. Elektroniczna usługa kupna i sprzedaży walut dostępna jest jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników w serwisie InternetowyKantorMAX.pl, którzy podali poprawne dane osobowe, prawidłowe numery rachunków bankowych, za pośrednictwem których chcą realizować złożoną dyspozycję kupna lub sprzedaży walut.
  3. Poprawne podanie danych dotyczących kont bankowych, o którym mowa w pkt. 5.3 obejmuje podanie co najmniej dwóch należących do Użytkownika numerów rachunków i skonfigurowanie przy każdym z nich waluty danego rachunku oraz kraju. Wymiana jest możliwa po skonfigurowaniu co najmniej jednego rachunku w walucie PLN i jednego rachunku w walucie obcej. Jeden numer rachunku może być przypisany tylko do jednego Użytkownika.
  4. Użytkownik wydaje dyspozycje wymiany walut, a Administrator odbiera je jedynie przez serwis InternetowyKantorMAX.pl
  5. Administrator prowadzi skup i sprzedaż walut obcych jedynie w dni robocze w godzinach prowadzenia działalności kantorowej, które dostępne są na stronie InternetowyKantorMAX.pl w zakładce "Kontakt".
  6. Dyspozycja zasilenia oraz wypłaty środków z portfela jest dostępna 24h 7 dni w tygodniu. Wpłaty oraz wypłaty z portfela dokonane poza godzinami pracy kantoru zostaną zweryfikowane i zaakceptowane przez administratora w następnym dniu roboczym.
  7. Minimalna kwota wymienianej waluty poprzez serwis InternetowyKantorMAX.pl wynosi 100 jednostek danej waluty.
  8. Zawieranie transakcji walutowej możliwe jest po wcześniejszym zalogowaniu się klienta w serwisie InternetowyKantorMAX.pl, wpłaceniu pieniędzy do wymiany na podane przez serwis konto bankowe oraz dokonaniu wyboru waluty do wymiany.
  9. Użytkownik może złożyć dyspozycję wymiany waluty w Panelu Klienta w godzinach prowadzenia przez Operatora działalności kantorowej. Użytkownik ma możliwość wycofania środków, które przelał na rachunek bankowy Operatora.
  10. Po zakończeniu i zaksięgowaniu transakcji wymiany waluty w Panelu Klienta zostaje wygenerowany elektroniczny dokument kupna-sprzedaży do samodzielnego pobrania przez Użytkownika. Jedynie na indywidualne życzenie Użytkownika, możliwe jest przesłanie dowodu kupna-sprzedaży drogą pocztową.

 6. PRZELEWY BANKOWE
  1. Przekazywanie środków do wymiany walutowej jak i po jej wymianie odbywa się za pośrednictwem kont bankowych.
  2. Możliwe jest przelewanie PLN i waluty obcej zarówno z dowolnego banku, jak i do dowolnego banku w Polsce.
  3. Przelewy bankowe otrzymywane przez Administratora z innych kont bankowych, niż ustalone przez Użytkownika są przez niego zwracane do nadawcy, po potrąceniu kosztów przelewu właściwych dla banku z którego pieniądze będą zwracane.
  4. Przelewy dokonywane za pośrednictwem kont bankowych z banków wyszczególnionych w serwisie InternetowyKantorMAX.pl jako banki współpracujące z serwisem InternetowyKantorMAX.pl są realizowane w trybie ekspresowym, czyli w czasie kilkudziesięciu minut od zawarcia transakcji i są całkowicie darmowe.
  5. Przelewy dokonywane przez Użytkownika z innych banków niż wyszczególnione w serwisie jako banki współpracujące z serwisem na konto podane przez Administratora są realizowane zgodnie z możliwościami transferowymi danego banku, według tabeli opłat i prowizji danego banku.
  6. Przelewy dokonywane przez Administratora do innych banków niż wyszczególnione w naszym serwisie jako banki współpracujące z serwisem są realizowane odpowiednio: PLN wysłane przed południem dotrą jeszcze tego samego dnia, ale w późnych godzinach popołudniowych
   PLN wysłane po południu dotrą następnego dnia do południa
   pozostałe waluty dotrą w ciągu 3 - 5 dni roboczych.

 7. OPŁATY DODATKOWE
  1. Dokonując przelewów walutowych na konto bankowe Administratora z banków innych niż wyszczególnione jako banki współpracujące z serwisem InternetowyKantorMAX.pl , Użytkownik powinien wykonać je w opcji SHA, a więc opcji, w której koszty dzielone są na pół, czyli zleceniodawca ponosi koszty swojego banku, a odbiorca ponosi koszty swojego banku, zgodnie z tabelą opłat i prowizji danego banku. W przypadku przelewów w walucie Euro należy wybrać przelew SEPA.
  2. Wszystkie przelewy do polskich banków realizujemy bezpłatnie. Za przelewy walutowe do innych banków niż wymienione na stronie głównej pobieramy opłatę w kwocie 25,00 pln, dodatkowo bank klienta może pobrać opłatę za przyjęcie przelewu walutowego z obcego banku, na którą nasz kantor nie ma wpływu.

§3 Bezpieczeństwo

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe podane przez Użytkownika takie jak:
   1. Numer Dowodu Osobistego
   2. Obywatelstwo
   3. PESEL
   przetwarzane są jedynie w celu realizacji zapisów Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy.
  2. Pozostałe dane osobowe podane przez Użytkownika, czyli:
   1. Imiona i Nazwiska
   2. Adresy zameldowania
   3. przetwarzane są jedynie w następujących celach:
   4. Wystawianie i dostarczanie dowodów kupna i sprzedaży walut klientom serwisu InternetowyKantorMAX.pl
   5. Wykonywanie obowiązków instytucji obowiązanej wynikającej z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
   6. Dostarczanie Użytkownikom informacji związanych z ich korzystaniem z serwisu InternetowyKantorMAX.pl
   7. Realizowania usługi wymiany walut przez Administratora.
   8. Administrator wdrożył i realizuje politykę bezpieczeństwa danych osobowych zgodną z Ustawą o ochronie danych osobowych.

 2. BEZPIECZEŃSTWO KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWYKANTORMAX.PL
  1. Administrator nie wysyła hasła dostępu do serwisu na adres e-mail.
  2. Administrator nie wysyła wiadomości e-mail z prośbą o podanie jakichkolwiek danych, szczególnie hasła dostępu do InternetowyKantorMAX.pl.
  3. Przesyłanie wszelkich danych pomiędzy serwisem InternetowyKantorMAX.pl a Użytkownikiem odbywa się poprzez połączenie SSL szyfrowane kluczem.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania do serwisu treści o charakterze nieprawdziwym.
 2. Za zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Administratorem uważa się rejestrację w serwisie InternetowyKantorMAX.pl wraz ze złożeniem dyspozycji kupna lub sprzedaży walut.
 3. W celu złożenia reklamacji Użytkownik powinien przesłać e-mail na adres: biuro@internetowykantormax.pl e swojego adresu e-mail podanego przy rejestracji. W treści wiadomości email należy opisać przyczynę reklamacji i proponowane rozwiązanie problemu. Administrator odpowiada na reklamację w przeciągu 7 dni od otrzymania wiadomości i informuje o rozwiązaniu, bądź dalszym przebiegu postępowania.
 4. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług temu Użytkownikowi.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy bądź opóźnienia, które wynikają z awarii systemów elektronicznych. Wszelkie transakcje, których wykonanie będzie opóźnione na skutek błędów lub awarii, będą realizowane niezwłocznie po ich usunięciu przez Administratora.
 6. Administrator ma prawo do zmiany regulaminu bez informowania Użytkowników. Wszelkie zmiany wchodzą w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia zmian na stronach serwisu InternetowyKantorMAX.pl.

Polityka prywatności (RODO) InternetowyKantorMAX.pl

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

§1 Administrator

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu InternetowyKantorMAX.pl jest :
MAX Sp. Jawna Majchrzak, siedziba firmy : 47-400 Raciborzu, Plac Dworcowy 1. Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 00000088752, NIP: 639-10-01-075, REGON: 2720 24 107.
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

§.2 Prawa Użytkownika Portalu InternetowyKantorMAX.pl

Administrator zapewnia, że wszystkim Użytkownikom Portalu, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj:
- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych;
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
© 2012 Internetowy Kantor MAX
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknij